Artikel 1: Definities.
In deze Voorwaarden hebben de onderstaande uitdrukkingen de volgende betekenis:

Leverancier: Designerlab en iedere leverancier van producten en/of diensten die in de overeenkomst zijn opgenomen;

Afnemer: degene met wie leverancier een overeenkomst heeft gesloten;

Partijen: de leverancier en de afnemer;

Producten: de producten genoemd in artikel 3 van deze algemene voorwaarden

Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en leverancier, met alle bijlagen en inclusief wijzigingen die na het sluiten van de overeenkomst zijn ontstaan;

Schriftelijk: alle papieren documenten, waaronder correspondentie per telefax, aangetekende of reguliere post alsmede correspondentie via een elektronisch medium zoals e-mail;

Levering: de levering van de producten zoals tussen partijen is overeengekomen conform de overeenkomst;

Overeengekomen prijs: de door de klant aan de leverancier volgens de overeenkomst te betalen prijs met betrekking tot de levering van de producten en/of diensten;

Onverwijld: zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk, doch uiterlijk de eerstvolgende volledige twee (2) werkdagen;

Artikel 2: Toepasselijkheid en taal

2.1 Door het gebruik van deze website, door Leverancier aangeboden producten en/of diensten of bij communicatie met Leverancier stemt u volledig in met deze voorwaarden. Leverancier behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen;

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen partijen en overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen;

2.3 Afwijkende bedingen en/of afspraken, waaronder eventuele door cliënt gehanteerde algemene voorwaarden, gelden slechts indien deze door leverancier schriftelijk zijn aanvaard en bevestigd;

2.4 Deze algemene voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. De Engelse tekst is een vertaling van de Nederlandse tekst. De Nederlandse tekst is bindend en geldt in geval van verschil van mening over de inhoud en strekking als de juridisch juiste tekst;

Artikel 3: Producten

3.1 Leverancier garandeert dat zijn producten voldoen aan de beschrijving van deze producten zoals opgenomen in de website catalogus van Leverancier. Deze garantie is exclusief en leverancier geeft geen andere garantie;

3.2 Door aanvaarding van deze voorwaarden erkent Klant dat de gekochte producten gevaarlijke eigenschappen kunnen hebben; en dat hij/zij wettelijk gerechtigd is deze materialen te ontvangen;

3.3 De door Leverancier aangeboden producten zijn niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar. Klant bevestigt bij aankoop dat hij/zij niet onder deze leeftijdsgrens valt of namens anderen bestelt;

3.5 Het assortiment wordt voortdurend herzien en bijgewerkt. Leverancier behoudt zich het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Alle beschrijvingen, illustraties en afmetingen op deze website of catalogus dienen slechts als richtlijn, er kunnen geen rechten aan worden ontleend;

3.6 De producten van Leverancier zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik, zoals laboratoriumonderzoek, en mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Dit omvat maar is niet beperkt tot in-vitro diagnostische doeleinden, voedingsmiddelen, geneesmiddelen, medicinale hulpmiddelen of cosmetica voor mens of dier, voor commerciële doeleinden of de productie van illegale drugs;

3.7 De producten van Leverancier zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor menselijk gebruik of menselijke consumptie. De chemische, fysische en toxicologische eigenschappen van deze chemicaliën zijn niet volledig onderzocht en kunnen niet worden gegarandeerd;

3.8 Door het aangaan van een overeenkomst erkent de Klant dat de producten niet door de Leverancier zijn getest op veiligheid en werkzaamheid in voedingsmiddelen, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, cosmetische, commerciële of andere toepassingen;

3.9 Door het aangaan van een overeenkomst verklaart en garandeert de Klant uitdrukkelijk aan de Leverancier dat de Klant alle van de Leverancier gekochte producten en/of materialen die zijn vervaardigd met van de Leverancier gekochte producten naar behoren zal testen en gebruiken in overeenstemming met de praktijken van een redelijk persoon die deskundig is op dit gebied en met strikte naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving, nu en in de toekomst;

3.10 De Klant heeft de verantwoordelijkheid om de gevaren te verifiëren en nader onderzoek te doen dat nodig is om de gevaren te kennen die verbonden zijn aan het gebruik van de van de Leverancier gekochte producten;

Artikel 4: Overeenkomst en betalingen

4.1 Een overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie van een bestelling door onze website. Leverancier is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Leverancier dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling;

4.2 Betaling dient direct na aankoop via deze website te geschieden. Zonder compensatie of korting op dezelfde dag als de factuurdatum;

4.3 Betalingen worden alleen geaccepteerd op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven in het bestelproces;

4.4 Leverancier is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van de diensten van derden.

Artikel 5: Prijzen

5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen;

5.2 Alle opgegeven prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van druk- en zetfouten.

5.3 Indien zich na het sluiten van de overeenkomst, doch voor de datum van levering prijswijzigingen voordoen in de kosten van leverancier, is leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs door te berekenen na schriftelijke mededeling daarvan aan opdrachtgever. Indien leverancier de overeengekomen prijs met een percentage van vijftien (15) of meer verhoogt, is afnemer gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden;

5.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden alle prijzen af plaats van verzending;

5.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle transport- en verzekeringskosten voor rekening van de klant;

Artikel 6: Risico

6.1 Behoudens in geval van grove schuld van Leverancier en tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, draagt Afnemer vanaf het moment dat met de levering van de betreffende producten een aanvang is gemaakt, alle risico’s van verlies, diefstal, beschadiging e.d. tijdens het vervoer daaronder begrepen;

6.2 De levering vangt aan op het moment dat Leverancier de producten ter verzending heeft aangeboden;

Artikel 7: Levering

7.1 De door de website opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Leverancier is niet verantwoordelijk voor enige vertraging tijdens het transport;

7.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat op een bepaalde datum zal worden geleverd;

7.3 Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eventueel mislopen van bestellingen via deze website wanneer Klant kiest voor een gratis verzendmethode.

7.4 Voor bestellingen geplaatst via deze website en verzonden door leverancier met track & trace diensten geldt dat bij verlies van een bestelling deze kosteloos wordt vervangen en opnieuw wordt verzonden, dit echter pas na onderzoek en bevestiging door PostNL;

7.5 Indien klant tijdens het bestelproces aan leverancier een adres opgeeft, is leverancier gerechtigd alle zendingen naar dit adres te verzenden, tenzij klant schriftelijk een ander adres opgeeft waar de bestellingen moeten worden afgeleverd;

7.6 Klant verplicht zich leverancier binnen vijf dagen na ontvangst van de producten te informeren of de producten in goede orde zijn ontvangen. Zonder kennisgeving wordt de bestelling geacht te zijn aanvaard en in goede orde te zijn ontvangen;

7.7 Indien niet of niet tijdig wordt geleverd als gevolg van een al dan niet voorzienbaar handelen of nalaten van klant, is klant van rechtswege in verzuim;

Artikel 8: Overmacht

8.1 Indien leverancier haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk kan nakomen, is leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn;

8.2 Als overmacht wordt beschouwd elke al dan niet voorzienbare omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk maakt, daaronder begrepen een abnormale prijsverhoging bij toeleverende bedrijven;

8.3 Indien leverancier zich op overmacht wenst te beroepen, dient hij afnemer zo spoedig als praktisch mogelijk is schriftelijk te informeren welke omstandigheid die overmacht oplevert zich heeft voorgedaan;

Artikel 9: Reclames

9.1 Afnemer dient de producten direct na aflevering te onderzoeken. Klachten met betrekking tot aantoonbare afwijkingen aan de producten dienen op straffe van verval van het recht van reclame binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de producten schriftelijk aan leverancier te worden medegedeeld onder nauwkeurige opgave en omschrijving van de geconstateerde afwijking. Leverancier geeft in de regel binnen drie (3) dagen een reactie;

9.2 Indien een klacht door leverancier schriftelijk gegrond wordt bevonden, heeft leverancier het recht naar haar keuze de betreffende producten te vervangen of een korting en/of schadevergoeding aan te bieden;

9.3 Indien partijen besluiten dat de geleverde producten aan leverancier dienen te worden geretourneerd, zijn alle daaraan verbonden kosten geheel voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, met uitzondering van de kosten van retournering van producten waarvan vaststaat dat zij afwijkingen bevatten waarvoor leverancier verantwoordelijk is;

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Leverancier staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van de geleverde producten;

10.2 In geen geval is Leverancier aansprakelijk voor gevolgschade of enige vordering tot schadevergoeding voortvloeiend uit of verband houdend met de verkoop, levering of het gebruik van producten;

10.3 Behoudens in geval van opzet of grove schuld is Leverancier slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming. De verplichting tot schadevergoeding ontstaat niet eerder dan nadat:

– afnemer leverancier schriftelijk van de tekortkoming in kennis heeft gesteld

– de schade leverancier verwijtbaar is

– afnemer heeft aangetoond voldoende maatregelen te hebben getroffen om de schade te voorkomen of te beperken;

10.4 Indien leverancier op grond van de toerekenbare tekortkoming gehouden is tot betaling van schadevergoeding, is deze verplichting beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de overeenkomst, exclusief BTW;

10.5 Indien de verzekeraar van Leverancier in verband met aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld tot uitkering overgaat, is de verplichting tot schadevergoeding eveneens beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar ter zake uitkeert;

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle door leverancier geleverde producten blijven eigendom van leverancier totdat afnemer alle verplichtingen uit de overeenkomst jegens leverancier is nagekomen;

11.2 Zolang de eigendom niet op afnemer is overgegaan, zal afnemer geen maatregelen nemen die de ongestoorde handhaving van het eigendomsrecht van leverancier kunnen belemmeren. Voorts dient afnemer alle redelijkerwijs te verlangen maatregelen te nemen ter bescherming van dit eigendomsrecht en de producten op eerste verzoek van leverancier onverwijld te retourneren;

Artikel 12: Naam en logo

12.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan de naam van leverancier of haar logo te gebruiken voor promotionele of commerciële doeleinden of enig ander doel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier;

Artikel 13: Diversen

13.1 Wanneer door leverancier gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat de verplichtingen van leverancier onverlet. Dit laat onverlet het recht van leverancier alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Cliënt kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Leverancier deze voorwaarden soepel toepast.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen.

14.1 Op alle tussen Leverancier en Afnemer gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing;

14.2 Geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst tussen leverancier en afnemer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Haarlem;

14.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt bevonden, tast de ongeldigheid van die bepaling de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan; deze blijven onverminderd van kracht.